Felhasználási feltételek

|

MODERÁLÁSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZABÁLYZAT

 1. A Felhasználási feltételek hatálya:

A jelen felhasználási feltételek a www.blog.ludwigmuseum.hu címen elérhető internetes oldalra vonatkoznak. Az alábbi szabályok nem vonatkoznak a www.blog.ludwigmuseum.hu oldalon keresztül elért más oldalra, függetlenül azok jellegétől az általuk nyújtott szolgáltatástól, vagy az üzemeltető személyétől.

A személyes adatok szolgáltatás igénybe vétele során történő kezelésre külön az „Adatkezelési szabályzat” vonatkozik.

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot arra, hogy a jelen szabályzatot bármikor egyoldalúan módosítsa. Az Üzemeltető a módosításokról, ezen a blogon tájékoztatja a felhasználókat.

2. Érintett felek:

Üzemeltető: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum (1095 Budapest, Komor Marcell u 1.)

Felhasználó: Az oldal szolgáltatásait igénybe vevő személy, aki az oldalon megfelelően regisztrált. A felhasználó elnevezése az oldalon való kommunikáció során „tag”. Felhasználó csak természetes személy lehet.

3. Az oldal célja, a szolgáltatás leírása:

A blog minden tartalma nyilvános, azok megtekintése nem regisztrációhoz kötött.

Awww.blog.ludwigmuseum.hu -n a kommentelés lehetősége jelen szabályzatban foglalt feltételekhez kötött, azaz minden felhasználónak jogában áll megjegyzést (kommentet) fűzni a blog bejegyzésekhez (postokhoz), feltéve, hogy eleget tesz a kommentelés feltételeinek.

4. A kommentelés/hozzászólás feltételei

4.1. A kommentelés során a felhasználónak meg kell adni a felhasználó nevét, valamint a kapcsolattartáshoz használt e-mail címet és a komment szövegét. A kommentelés feltétele, hogy a felhasználó a jelen Moderálási és Felhasználási feltételeket és az Adatkezelési szabályzatot elfogadja.

A felhasználó az oldalt csak saját felelősségére használhatja. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget a felhasználót az oldal használata során ért olyan károkért, kellemetlenségekért, amelyek abból adódtak, hogy a felhasználó az oldal használata során nem a kellő körültekintéssel járt el.

4.2. Tilos felhasználónévként használni:

- Védett nevet, elnevezést, kortárs vagy történelmi - magyar vagy külföldi - közszereplő, közismert ember nevét, művész nevét tartalmazó nevet

- más jogos és méltányolható érdekeit sértő nevet

- emberiségellenes ideológiák, vagy ilyenekkel kapcsolatos intézmények, személyek illetve terroristák, terrorszervezetek neveit, elnevezéseit vagy rövidítéseit, vagy rájuk utaló nevet, kifejezést, vagy rövidítést tartalmazó nevet

- burkolt vagy nyílt reklámhordozó kifejezést

- a blog.ludwigmuseum.hu már létező, vagy ahhoz a megtévesztésig hasonlító nevet, elnevezést,

- a Üzemeltető jogos érdekeit, vagy jó hírnévhez fűződő jogait sértő nevet elnevezést.

5. A moderálás menete

5.1. A blog.ludwigmuseum.hu cikkeihez érkező kommenteket/hozzászólásokat előzetesen moderáljuk. Csak azokat a hozzászólásokat jelenítjük meg az oldalon, amelyeket erre érdemesnek tartunk.

Üzemeltető ezúton felhívja minden felhasználójának a figyelmét arra, hogy alaposan és körültekintően mérlegeljék, milyen tartalommal, milyen formában teszik közzé hozzászólásaikat!

Milyen hozzászólásokat várunk? Olyanokat, amelyek a kommentált cikkel, illetve annak témájával foglalkoznak, amelyek érvekkel alátámasztott véleményt fogalmaznak meg, információt közölnek vagy tévedést javítanak ki. Olyanokat, amelyek előreviszik az adott cikkről folyó beszélgetést, vitát, s nem csupán minősítést vagy indulati reakciót tartalmaznak.

Egy-egy felhasználói hozzászólás csak akkor jelenik meg a nyilvános felületen, ha azt a blog.ludwigmuseum.hu egy munkatársa elolvasta és erre érdemesnek találta. A beküldött hozzászólásokat nem szerkesztjük, vagyis azok vagy megjelennek a felhasználó által megírt módon, vagy egyáltalán nem jelennek meg. A moderálás idejére felhasználóink türelmét kérjük: egy-egy hozzászólás megírása és megjelenése között néhány perctől néhány óráig terjedő idő telhet el.

Nem publikáljuk a jelen szabályzatban foglalt tilalmakba ütköző hozzászólásokat.

A felhasználó köteles az oldal használata során tisztességesen, mások jogainak és érdekeinek szem előtt tartásával eljárni.

A lentebb felsorolt tilalmak a felhasználó valamennyi megnyilatkozási formájára vonatkoznak (például bejegyzés, fénykép, videó, más oldalra hivatkozás). A felhasználó köteles az alábbi korlátozásokat szem előtt tartani annak érdekében, hogy az oldal használatára vonatkozó szabályokat se szándékosan, se gondatlanságból ne sértse meg.

A felhasználó köteles az oldal használatának szabályait tiszteletben tartani. Az Üzemeltető a tilalmat rendszeresen megszegő felhasználót kizárhatja.

A felhasználó köteles tiszteletben tartani a közzétételkor hatályos jogszabályokat, és a használat során köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely jogellenes, vagy amely más felhasználók érdekeit sérti.

5.2. Általános tilalmak:

- Köteles tiszteletben tartani mások magánszféráját, személyiségéhez fűződő jogait és méltányolható érdekeit. Tilos más személyek valós személyes adatait tartalmazó bejegyzést írni;

- Köteles tartózkodni attól, hogy más személyekről jogosulatlanul információkat gyűjtsön, a megszerzett információkat jogosulatlanul felhasználja;

- Köteles tartózkodni bűncselekmény vagy szabálysértés elkövetésétől;

- Köteles tiszteletben tartani a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat, különösen a szerzői jogi védelem alá eső irodalmi, tudományos és művészeti alkotások védelmére vonatkozó szabályokat;

- Köteles tartózkodni minden trágár, illetve egyéb olyan kifejezéstől, megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy másokban megbotránkozást keltsen;

- Köteles tartózkodni minden olyan megnyilatkozástól, amely alkalmas arra, hogy valamely nemzeti, etnikai, faji, vallási csoportot, vagy valamely más szempont alapján egyértelműen meghatározható csoportot vagy annak tagjait csoporthoz tartozásuk miatt sértse, lealacsonyítsa, vagy ellenük gyűlöletre uszítson;

- Tilos közzétenni nyereségorientált vállalkozást, terméket, szolgáltatást reklámozó tartalmakat, beleértve a nyereségérdekelt, nyereségorientált weblapokat is.

5.3. Rendszerellenes használati tilalmak

Minden felhasználó köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal rendeltetésszerű használatát akadályozza.

- Köteles tartózkodni kéretlen levelek („spam”), vagy lánclevelek („hoax”) küldésétől;
- Köteles tartózkodni körlevelek küldésétől,
- Köteles tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely az oldal rendeltetésszerű használatában másokat zavarhat vagy akadályozhat,
- Köteles tartózkodni a nyilvános kommunikációban az oda nem illő, ismétlődő, egyéb okból zavaró megnyilatkozásoktól.
- Köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely a Üzemeltető érdekeit sérti.
- Köteles tartózkodni az oldal működésének megzavarásától, akadályozásától;
- Köteles tartózkodni minden olyan tevékenységektől, amely a Üzemeltető üzleti titkainak, általa titokban tartott információknak a megszerzésére, felhasználására irányul;
- Köteles tartózkodni minden olyan kommunikációtól, amely a szolgáltatásra vonatkozó, valótlan információt hordoz;
- Köteles tartózkodni minden olyan tevékenységtől, amely az oldal informatikai biztonságát veszélyezteti;

6. Eljárás a felhasználó jogsértő magatartása esetén:

Amennyiben a felhasználó a 5. pontban foglaltakat megsérti, az Üzemeltető jogosult a felhasználó regisztrációjának azonnali törlésére.

Amennyiben a jogsértés miatt bármilyen jogi eljárás indul, az Üzemeltető a regisztráció során tudomására jutott, felhasználóra vonatkozó adatokat az eljáró szerveknek az adott eljárásra vonatkozó jogszabályoknak megfelelően átadhatja.

Akinek jogait vagy méltányolható érdekeit a felhasználó tevékenysége sérti – így különösen a személyhez fűződő jogaiban sérelmet szenvedett személy, a bűncselekmény, vagy szabálysértés sértettje, valamint a szellemi alkotásokhoz való jog jogosultja –, kérheti az Üzemeltetőtől a kifogásolt tartalom eltávolítását, a felhasználóval szemben a szükséges intézkedések megtételét. 

7. Az Üzemeltető felelőssége, szavatosság kizárása:

Az Üzemeltető vállalja, hogy minden tőle elvárható intézkedést megtesz a szolgáltatás zavartalansága és folyamatossága érdekében. Az előző pontokban meghatározott jogosítványait (felhasználási feltételek, szolgáltatások megváltoztatása, felhasználókkal szembeni intézkedések, stb.) elsősorban e célok érdekében gyakorolja, valamint azért, hogy a szolgáltatást a felhasználók igényeinek megfelelően alakítsa.

Az Üzemeltető minden szükséges intézkedést megtesz a felhasználók adatainak biztonsága érdekében.

Az Üzemeltető a felhasználó regisztrációjának felfüggesztéséről vagy törléséről, függetlenül annak okától, minden esetben tájékoztatja a felhasználót, és törekszik a felhasználókkal való együttműködésre, a viták békés úton történő rendezésére.

Az Üzemeltető a felhasználók magatartásáért felelősséget nem vállal.

Adatvédelmi szabályzat

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum számára fontos a honlap látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum elkötelezi magát a látogatók személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Jelen Szabályzatban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, bemutatjuk azokat a szolgáltatásokat, melyek során látogatóinktól személyes adatokat kérünk, nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.

A Szabályzat kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel; 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.

A jelen közleményben használt fogalmak megegyeznek a hivatkozott törvényekben használt fogalmakkal.

A Szabályzat folyamatosan elérhető az alábbi címen: www.ludwigmuseum.hu

Amennyiben látogatóink közül bárki úgy érzi, hogy a jelen szabályzatban foglaltakon túlmenően további kérdése lenne, vagy problémája merülne fel, illetve olyan észrevételt tenne, amely a Szabályzat alapján számára nem, vagy nem teljesen egyértelmű, illetve magyarázatra szorul, kérjük, lépjen kapcsolatba a személyes adatok védelmének biztosításáért felelős kollégánkkal az alábbi e-mail címen: titkarsag@ludwigmuseum.hu

Látogatóink kérése esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum vállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a honlap látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a honlap portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot. A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Szabályzat mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.

Ha a személyes adatokat olyan módon szeretnénk felhasználni, hogy ez a felhasználási mód eltérne a személyes adatok gyűjtésekor meghirdetett elvekkel és célokkal, akkor előzetesen e-mailen keresztül értesítjük az érintetteket, akiknek felajánljuk azt a lehetőséget, hogy eldönthessék, vállalják-e, azaz hozzájárulnak-e az új feltételek mentén is személyes adataik korábbiaktól eltérő módon történő kezeléséhez.

A bejegyzés trackback címe:

https://ludwigmuseum.blog.hu/api/trackback/id/tr295132437

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.